Skautské pojmy

Víte, kdo je to světluška? Co je to družinovka? Ne? Tak to jste tu správně, abyste se to mohli dozvědět.

Činovník
Člověk starší 18-ti let, který má ve středisku nějakou vedoucí funkci. Může to být vedoucí světlušek, vedoucí oddílu, ale také třeba správce střediskového majetku.

Družina
Družina je skupinka cca 6 – 12 dětí, obvykle ve věku od 10 do 15 let. Scházejí se na družinovce, kde mají pod vedením rádce svůj program.

Družinovka/schůzka
Schůzka v klubovně konaná zpravidla jednou týdně. Trvá cca hodinu a půl až dvě hodiny a schází se na ní družina (tedy cca 6 – 12 dětí), kterou vede rádce.

KPZ, kápézetka

Krabička poslední záchrany – malá krabička (obvykle plechová nebo plastová), která obsahuje spoustu důležitých nouzových věcí pro přežití v přírodě, např. náplast, sirky, drobní mince, jehla, niť a další.

Oldskaut, člen Kmene dospělých
Skauti, roveři, činovníci ve věku 25 a více let, kteří jsou sdruženi ve svém oddíle. Skautovali třeba již ve čtyřicátých nebo šedesátých letech a dnes pomáhají s chodem střediska (brigáda, vykonávání funkce – např. v revizní komisi). Stejně tak jako třeba skauti nebo roveři mají svůj program uzpůsobený jejich životní situaci (zaměstnání,…).

Rádce a rádkyně
Rádce a rádkyně je skaut/skautka, který vede družinu. Je zodpovědný za program družinové schůzky, vede jí.

Roveři a rangers
Chlapci a dívky ve věku od cca 15 do 25 let. Hlavním cílem jejich programu je překonávání sama sebe, osobnostní rozvoj, zdolávání překážek a výzev, například na drsných zimních výpravách nebo závodech v čemkoliv. Na druhé straně také pomáhají kde se dá – jsou vedoucími vlčat nebo světlušek, organizují výpravy pro ostatní, pomáhají na táborech.

Skauti a skautky
Chlapci a dívky ve věku od cca 10 do 15 let, kteří se na schůzkách, výpravách a táborech učí spoustu věcí, týkajících se především přírody, manuální zručnosti. Učí se prostě vše, aby se ve světe neztratili. Hrají také samozřejmě hry, které jim v tom pomáhají.

Skautská výchovná metoda
Skautská výchovná metoda je cestou soustavné výchovy a sebevýchovy, jež vede k upevňování charakteru, vytváření hodnotového systému, rozvoji dovedností a znalostí. Skautskou výchovnou metodu tvoří systém vzájemně provázaných prvků. Skládá se například ze skautského zákona a slibu, služby společnosti, učení se aktivní činnosti, spolupráce v malých skupinách, pobytu v přírodě a dalších.

Světlušky
Viz Vlčata a světlušky

Vedoucí oddílu
Člověk starší 18-ti let (činovník), který je zodpovědný za celý oddíl, složený z několika družin. Dohlíží na rádce a rádkyně, na jejich program na družinovkách. Má nejlepší přehled o každém členovi a o tom, co se v oddíle děje.

Vedoucí střediska
Člověk starší 18-ti let (činovník), který je zodpovědný za celé středisko Žamberk, složené ze třech oddílů – celkem cca 120 lidí. Spolupracuje s vedoucími oddílů a dalšími činovníky na chodu střediska. Je také statutárním orgánem Junáka – českého skautu, střediska Žamberk, z. s.

Vlčata a světlušky
Chlapci a dívky ve věku od cca 6 do 10 let, kteří vyráží za svými prvními malými dobrodružstvími a u kterých podporujeme praktické dovednosti a rozvíjíme tvořivou fantazii formou her, výletů a táboření.